برنامه کلاسی دانشجویان ورودی جدید(فروردین 89)
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸ 

شروع کلیه کلاسها  ٢٧ فروردین می باشد.

مدیریت کسب و کار، مشاوره حقوق و صنوف- گروه آزاد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

آمار

2

جمعه

13-14:30

آقای خیاطی

201

آزاد

2

اصول حسابداری

3

جمعه

14:30-17

آقای خیاطی

201

3

مبانی رایانه

3

جمعه

9-11:30

آقای مختاری

201

4

مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

جمعه

11:30-13

آقای مختاری

201

5

زبان پیش نیاز

4

جمعه

17-19

خانم مریخی

سالن اجتماعات

 

مدیریت کسب و کار، مشاوره حقوق و صنوف- گروه شاغل

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

آمار

2

جمعه

9-10:30

آقای خیاطی

301

شاغل

2

اصول حسابداری

3

جمعه

10:30-13

آقای خیاطی

301

3

مبانی رایانه

3

جمعه

13-15:30

آقای مختاری

301

4

مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

جمعه

15:30-17

آقای مختاری

301

5

زبان پیش نیاز

4

جمعه

17-19

خانم مریخی

سالن اجتماعات

خبرنگاری-گروه آزاد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

مبانی ارتباط جمعی

2

جمعه

12-13:30

خانم بیژنی

مرکز یادگیری

آزاد

2

ارتباطات بین الملل

2

دوشنبه

18:30-20

آقای حبیبی

206

3

حقوق ارتباط جمعی

2

دوشنبه

17-18:30

آقای امرجی

206

4

تحریر رایانه

2

جمعه

10:30-12

آقای لطفی

سایت

5

زبان پیش نیاز

4

جمعه

13:30-15:30

خانم رستمی

204

خبرنگاری-گروه شاغل

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

مبانی ارتباط جمعی

2

جمعه

10:30-12

خانم بیژنی

مرکز یادگیری

شاغل

2

ارتباطات بین الملل

2

دوشنبه

17-18:30

آقای حبیبی

207

3

حقوق ارتباط جمعی

2

دوشنبه

18:30-20

آقای امرجی

207

4

تحریر رایانه

2

جمعه

12-13:30

آقای لطفی

سایت

5

زبان پیش نیاز

4

جمعه

8:30-10:30

آقای بخشی

سالن اجتماعات

امور فرهنگی-  آزاد

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

مبانی جامعه شناسی

2

جمعه

11-12:30

آقای نور پرور

207

آزاد

2

مبانی حقوق و قانون اساسی

2

جمعه

9:30-11

خانم صفایی

207

3

ارتباطات انسانی

2

جمعه

12:30-14

خانم عرب

207

4

روان شناسی عمومی

2

جمعه

14-15:30

آقای اسد زاده

207

5

کلیات اقتصاد

2

جمعه

15:30-17

آقای صلواتی

207

6

زبان پیش نیاز

4

جمعه

17:30-19:30

خانم بینش

207

امور فرهنگی-  شاغل

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

مبانی جامعه شناسی

2

جمعه

9:30-11

آقای نور پرور

307

شاغل

2

مبانی حقوق و قانون اساسی

2

جمعه

12:30-14

خانم صفایی

307

3

ارتباطات انسانی

2

جمعه

11-12:30

خانم عرب

307

4

روان شناسی عمومی

2

جمعه

17:30-19

آقای اسد زاده

307

5

کلیات اقتصاد

2

جمعه

14-15:30

آقای صلواتی

307

6

زبان پیش نیاز

4

جمعه

15:30-17:30

خانم بینش

307

مترجمی اسناد و مدارک، نوار و فیلم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

آواشناسی انگلیسی

2

جمعه

17-18:30

آقای رضایی

304

......

2

خواندن و درک مفاهیم پایه

2

جمعه

14-15:30

آقای آذرنک

مرکز یادگیری

3

دستور زبان1

2

جمعه

10:30-12

خانم بحرالعلوم

سالن اجتماعات

4

آزمایشگاه1

2

جمعه

18:30-20

آقای رضایی

304

5

گفت و شنود پایه

2

جمعه

15:30-17

خانم رستمی

مرکز یادگیری

6

زبان پیش نیاز

4

جمعه

12-14

آقای زندی

سالن اجتماعات

روابط عمومی- گروه  آزاد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

ارتباطات انسانی

2

جمعه

9:30-11

خانم عرب

309

آزاد

2

مبانی حقوق و قانون اساسی

2

جمعه

14-15:30

خانم صفایی

309

3

مبانی جامعه شناسی

2

جمعه

8-9:30

آقای حسینعلی پور

309

4

روان شناسی عمومی

2

جمعه

12:30-14

آقای اسد زاده

309

5

کلیات اقتصاد

2

جمعه

11-12:30

آقای باقری

309

6

زبان پیش نیاز

4

جمعه

16-18

آقای زندی

309

روابط عمومی-  گروه شاغل

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

ارتباطات انسانی

2

جمعه

8-9:30

خانم عرب

209

شاغل

2

مبانی حقوق و قانون اساسی

2

جمعه

11-12:30

خانم صفایی

209

3

مبانی جامعه شناسی

2

جمعه

9:30-11

آقای حسینعلی پور

209

4

روان شناسی عمومی

2

جمعه

16-17:30

آقای اسد زاده

209

5

کلیات اقتصاد

2

جمعه

12:30-14

آقای باقری

209

6

زبان پیش نیاز

4

جمعه

14-16

آقای زندی

سالن اجتماعات

 

تکنولوژی آموزشی-گروه  آزاد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

جامعه شناسی عمومی

2

جمعه

11-12:30

خانم لر

204

آزاد

2

روان شناسی عمومی

2

جمعه

12:30-14

آقای سپاسی

204

3

آمار توصیفی

2

جمعه

15:30-17

آقای باقری

204

4

مبانی رایانه

2

جمعه

14-15:30

آقای لطفی

204

5

زبان پیش نیاز

4

جمعه

8:30-10:30

خانم بحرالعلوم

204

تکنولوژی آموزشی- گروه شاغل

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

جامعه شناسی عمومی

2

جمعه

12:30-14

خانم لر

304

شاغل

2

روان شناسی عمومی

2

جمعه

11-12:30

آقای سپاسی

304

3

آمار توصیفی

2

جمعه

14-15:30

آقای باقری

304

4

مبانی رایانه

2

جمعه

15:30-17

آقای لطفی

304

5

زبان پیش نیاز

4

جمعه

8:30-10:30

آقای بخشی

سالن اجتماعات

 

راهنمای آموزشی- گروه آزاد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

جامعه شناسی عمومی

2

جمعه

8-9:30

خانم لر

206

آزاد

2

روان شناسی عمومی

2

جمعه

9:30-11

آقای سپاسی

206

3

مبانی ارتباط جمعی

2

جمعه

11-12:30

خانم سلیمانی

206

4

جغرافیای شهر و روستا

1

جمعه

12:30-14

آقای منصوری

206

5

زبان پیش نیاز

4

جمعه

14-16

آقای زندی

سالن اجتماعات

راهنمای آموزشی- گروه  شاغل

ردیف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

استاد

شماره کلاس

گروه

1

جامعه شناسی عمومی

2

جمعه

9:30-11

خانم لر

306

شاغل

2

روان شناسی عمومی

2

جمعه

8-9:30

آقای سپاسی

306

3

مبانی ارتباط جمعی

2

جمعه

12:30-14

خانم سلیمانی

306

4

جغرافیای شهر و روستا

1

جمعه

11-12:30

آقای منصوری

306

5

زبان پیش نیاز

4

جمعه

14-16

خانم آل طه

306

                 

 


 
گروه بندی دانشجویان ورودی جدید(فروردین 89)
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸ 

گروه بندی دانشجویان برای شرکت درکلاسهای آموزشی

امورفرهنگی شاغل:

علیرضا داریوش،حسن مولوی ،امید شکرالهی، روح اله سلگی، میلاد محمدی، سید اسماعیل میر زمانی، محتبی شرفی یوسفوند، مرتضی نوروزی، محمدرضا اندر گانی بیشک، غلامرضا بابایی، علیرضارفعتی، قاسم فاضلی، فاطمه محمدخانی، سید کمال نیرینی، جواد احمدی، علی اکبر خزازی، فضل اله رضایی نیارکی، احمد سلیمانی کیوی، مرتضی شیخی، امیر زنگی آبادی، اسمعیل ولی پوری، رضا ایمان زاده، اکرم پوربساط، ناهید سوری،رسول گرایلی،مجتبی اسماعیلی، فائزه آقا محسنی فشمی، سید مهدی حسینی مفتاح، علیرضا علوی، غلامرضا عابدی، غلامحسن محمدپور، حمیدرضا امیدی، ملک خزائی

امورفرهنگی آزاد:

محمد مؤذنی، مهدی ملک ثابت،حمیدرضا نجاری،علی اکبرپویافر،محمدسربلند،سعید صادقی،روح اله سعیدی زاده،سحرکریمی ریزی،مجید گودرزی،محمد حسین زاده،هادی کریمی،محمود زین العابدین،فرزاد فیاض پور،محسن محمدی،زهرا پیرزاده،مریم الوندی،مجید احمدی،عباس ابراهیمی،فریدون نادری،سیدمجتبی راستی سنگری،ابوالقاسم حق پناه،جواد اشرفی،علی اشرفی،علی نصیری،کبری یکتاپور،فاطمه دین، حسین یایچی، عباس زمانیان، مهدی مصطفی پور، محمد طیبی، آزاده طاهریان، ابراهیم ابراهیمی، حسین قلی زاده، لیلا فخرائیان، ندا سادات طاهری ابهری، مجید فیروزی، رسول شاه منصوری، سید مهدی خادمی، هاجر پور اسماعیل، مصطفی جعفری اسطلخی، علی قناعتیان، حمید حسین زاده، راضیه علائی پور، حبیب فوقانی، مهدی خانی سومار، علی معصومی، سید هادی میر فتاحی، سید کاظم علویان شهری، حامد استاد حسینی، محمد رضا خیری، حجت اله وهابی، بهزاد نوشادی مقدم، سجاد مرادی، معصومه محمدی، میثم دستفروش خلجی، فریده فرامرزی.

تکنولوژی آموزشی شاغل:

مهین صفری، مصطفی گودرزی، اعظم مقیسه، مریم اسکندری، عبدالخالق صفری، رضا قربانی، طیبه صندوقدار، امیر شیرازی، رضا سلطانی، محسن رسولیان، شیرین صفر پور ناعمی، فاطمه غفوری، خدیجه زمانی، علی احمدی، سید سعید خنساری، زهرا محمدی سوینی، زهرا صدقی شریف، داود رضایی، علی رضائی سنگسرکی، منیژه مقدم، علی طالبی قانع، گیتی ثابت زاده، هما رحیمی سنگجویی، سیده زهرا جعفری ورامینی، مهرنوش جدید نوری، مژده کریمی دیوشلی، احمد قلی پور، نظام امینی، آذر عباسی، فهیمه سعیدی یارندی، سمیه قدیری، محسن فرزانیان.

تکنولوژی آموزشی آزاد:

زهرا رجب پور چوکامی، فهیمه عظامی، فاطمه هاشمی تبار، سمیه منصوری حبیب آبادی، مرتضی نوری، زری حسین پور علوطی، زینب زاهد پویا، مهدی اردلان مسعود، علی اسمعیلی ایوانکی، آنژل قهرمان بانس، محسن غلامی، مصطفی پور شاکر، مهدی سعیدی نژاد، مرضیه کاظمی، الناز محمدی، فرانک طهماسوند، مریم طهماسوند، مریم عبدالحسین زاده، انسیه بابایی، مریم ایرانشاهی، سمیه اسلامی، افسانه خسروی، زهره گلستانی، لیلا فاضلی، زهره ابوترابی، نیره سادات سبحانی، ماه منیر خدا بنده لو، لیلا آقاجانی جوبنه، سیده طاهر مظفری بلوچی، فرزانه رحمانی تکلرانی، احمد قنبری، فرهاد حقیقت نیا، معصومه قاسمی اصل،مونا داودی،ندا صمصامی، فاطمه پوراکبری، کلثوم موسی زاده بائی، زینب سادات حسینیان، ندا رضایی، مینا بصیرت نیا،سمانه بهمنی، آمنه مولائی، حسین محبی،اعظم مرزیانی نژاد، سمیه رحیمی پور، زهرا صادقپور،

خبرنگاری شاغل:

محمد گودرزی، مهدی محمدی، علیرضا معماریان، علی رحیمی، علی شاه ملکی، هادی حبیبی، علی زارعی، سید حسین نوری زاده، حسن عباداله، کمال الدین حق گو، مریم فرجی، مهرداد یوسف شاهی، علیرضا کافی، اکبر رحمتی، اکرم عزیزی نهندر، نجف خانیان جوشانی، اسماعیل خردمند، سید شمس الدین حسین نژاد، مجید کاظمی پور ، سعید صالحی مرزیحرانی، میثم راستگار روحانی، روح اله خلیلی، حسین صمدیان، سیمین حضوری،علی کریم یوسف

خبرنگاری آزاد:

فاطمه نمازی اصفهانی نژاد، مونا رضا علی روز بهانی، سید حمیدرضا هاشمی یزدانی، نعمت اله ریاحی، مهرداد شهبازی، منیژه شب خیز قرامکی، مهدیه کلاته دولتی، فرخ خال لو، مهناز اینانلو، رضا منصوری، فاطمه کریمی، اصغر فتحی، مریم زارع زاده، آزیتا کریمی ناز کسرا، حسین سراج، نازیلا ناطقی، مهدی فراهانی، محمد حسن چناری، محمد عباسی بنیاد آباد، مسعود شکری، فریده سادات خوشاب، علی کاظمی، محمد کیهانی، یاسر حجازی فر،گلناز افشار، لیلا دمر لوابهری، رویا رئیسی، عاطفه غلامعلی خمسه ، زینب مختاری، مهدی ابراهیمی، متین رودگلی نجاتی، محمد بهلولی فر، امیر نخستین ماهر مشتقین، مصطفی پورشه، زهرا خسروی، امید چوپا

راهنمای اموزشی شاغل:

محسن فرزانفر، محمد هادی خود سیانی، هاشم یوسفی، ایمان معمار، مجید سیل سپور، مهدی طالارپشتی، فرزانه اسمعیل زاده قلعه جوقی، خلیل شهریاری، محمد رضا دولو، احمد سروی، کریم مراد خانومی همدانی، زهره ایمان عینی، مرضیه محمد صالحی، اکبرصبحی بلگویی،احمد ایمانی، ابوذر نوروزی، لیلا اکبری اقیمانی، افسانه غلامی، محمد رستمی، علی ذوالفقاری، معصومه خیراندیش، محسن صادقی، روح اله مینایی،مهدی عباس نژاد اصل

راهنمای آموزشی آزاد:

زهره سزاوار اردبیلی، علی در کیوندی، فاطمه مالمیر، الناز اسماعیلی طاران، سمانه حداد، مریم جلالی فرو، مهری لک چشمه سلطانی، مریم ایزد دوست، ملیحه جودی، سمانه حبیبی، امیر روزبهانی، ناصر ملک ثابت، محمود شمسی، پریسا ولی محمد، سعید رمضانی، احسان جنگی، رضا جاویدار زنق،فرزانه رجبی فرد، مهدی نجف پور، میترا صاحب الفصول، نسرین کای رحمت، ام البنین مهتابی اوغانی، زهرا نعمتی، منیر باقری مجاهد، بهنام خلیلی هره دشت، نسرین علی مددی، جعفر خداوردی، رویا ذوالفقاری  انارکی، عالیه سادات محسنیان،لیلا پوپاسبان، محمد رضا کریمی، فاطمه وفایی فرد، مهدی محبی

روابط عمومی شاغل:

وحید آزادی، محمد رضا نخعی، شهرام کریمی نیا، محمد حسن زاغری، علیرضا عظیمی، امیر عباس علایی، سید جلال موسوی دمابی، علی صالح آبادی، فریده فرخ آبادی، نرگس فروغی، سیما دولتی، علی سمیعی نژاد، کاظم احمدی، عزت السادات سید ابواحسن نداف، عصمت عباسی، سعید حسینی سر، حامد خاکپور، غلامرضا حسین پور،وحید ابراهیمی،  محمد تقی رضایی، سید مهدی حسینی،افسون شناسا، مهدی نوروزنژاد قلعه جوقی، مهدی عنقایی، میثم رمضانی ترابی، آلفرد یدیاریان، علیرضا کشتکار جنانی، سعید منصوری نژاد، رضا سوهانی، علیرضا با خدا، محمد رضا بیات، بهزاد گرجی،‌محمد رضا سنگم، رضا سوداگری، فرهاد زاکری فرد،‌مروت غلامی زر، فاطمه عبدالهی، اسداله فربانی صوفلیر، سید کمال حجتی، علی اصغر صادق مقدسی، احمد فرزوقی، امیر باقری، محمود ستاره، فتانه عبدوس، محمد شعبان بلوکات، حسن تقی زاده

 

روابط عمومی آزاد:

منیژه طالبی کتم جانی، طاهره زیرکی، زهرا محمدی،‌زهرا برزگر، محمد جواد اسکندری،‌مهدی فرد،‌مقداد نظریان،‌علیرضا زید وند، سعید کاشانی فراهانی، هادی صالحی خو، آرش رضایی هاچوسه، مریم سیف، امیر فرشاد هوشمندی راد، گیتی کریمیان سرخه، امیر بابایی، مهدی میرزایی، مرضیه خان سفید، مصطفی فرجی نژاد تهرانی، مجید قشونی، فریبا منجمی، محمد ابراهیمی حسین زاده، رسول مافی، آمنه سرجوخه، محسن حسنخانی، مجتبی رستم نژاد، مصطفی بایرامی رندی، علیرضا رنجبر، محمد مدهوشی، حسین بوربور، محمد نعیمی، چنگیز خیری در وشتی، احمد ازاد بر،‌عصمت شعاعی، اکبر اسکندری، بابک اکبری، اکرم شهریاری، قمر سادات شه کرم، مرضیه آقا ابراهیم ارباب، مهدی کشت زاده ، امیر حسین حقیقی قریب

کسب وکار و مشاوره حقوق شاغل:

غلامعلی حیدرپور، فاطمه نوابی، نسیبه افشانی، فتح اله فتحی، میثم علمدار پور،‌سید رضا خاتمی، سمیه فاتحی کیوی، جواد سعادت ورنوسفادارانی، حسین قربانی، سروناز بوستان سیادهند، سید یحیی حسینی راد، کامران قانعی نفوتی، اسماعیل کریمی، زهره رجبی قاسم آبادی، فاطمه ثبوتی تابنده ،‌‍آرزو مددی، حسین پیلان نژاد، منا تاجیک، سعید صادقی، احمد محمدی نسب، محمد رضا عبدی، هادی زینب پور،‌مهدی خرمیان،‌سید محسن محمدی،‌لیلا رباط جزی،‌عباس تکلی، مریم تکلی،‌منصور احمدی، امیر ولیخانلی،‌مجید قنبری،‌حسن همدم علی

 کسب وکار آزاد:

مهدی رحمانی، مسعود عبدالهی، سید مرتضی زمانی، سپیده سعیدی، الهه دهقانی عشرت اباد، معصومه متولیان، شیوا روحانی خمیران، عباس محمدی، سید محمدرضا حسینی دولت اباد، حمید گرجی، امیر حسنی نوده ، آرمین خورگامی پوبیشک،‌داود فلاحی، محمد رضا حاجی باقری، ملیحه پایدای اندر آب، محمد مصلح، معصومه اشتری، حسام رادمرد، فاطمه سجادی مقدم، الهام ترکمان، مهدی زیدی، محمد جلالیان، مجید یزدانی، ابراهیم فیروزی مقدم،رسول احمد زاده ، مرتضی خاکپور بنه کهل، محمدتقی مومنی، لیلی فرزانیان، مرجانه دوست محمدیایی، علی مهر محمدی، مجید دربندی، جمشید مهتاش ،‌علی نظری

مترجمی اسناد و مدارک مترجمی نوارو فیلم:

میترا مهربد،‌سارا اسعد نیا، حمید رضا درودیان، علی افشار، مهدی روشن ضمیر زعفرانیه،کامران کریمی فیشانی، عباس محمدعلی، سید محمدرضا صالحی، وحید دشتی، فریده سراج زاده، حسین صابری حسن ابادی، فاطمه پوشیده، مرتضی موسی وند، علی باقری خیابانی، مینا متین، سید امیر حسین میر محمد حسینی، فاطمه رضوانی قادی، محمد اسماعیل انصاری، سودابه طاق بستانی، جمال خانی، یوسف محمودی، نازنین نادریان، افسانه محققی اقدام، سهیلا جعفری، زهرا کاظمی علی آبادی،‌آرزو حضوری، ندا خطاط خوزانی، فیروزه حسینی آملی، زهره زارع، راضیه کلانتری،‌سمانه کلانتر ابهر پور، زهرا همتی، نسرین رجبی دزفولی، وحید عادلی ویجویه،‌امیر فتحعلی، طیبه توکل زاده،معصومه شفیع زاده، شهابه گردمیر دشتی، زینب شریفی، سید مهدی ابن رسول،‌محسن امیری زاد، طاهره سماواتی

 

 


کلمات کلیدی:
 
اطلاع رسانی درخصوص وب سایت مرکز
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸ 

قابل توجه دانشجویان واساتیدگرامی مرکز٣١:

با عنایت به اینکه وب سایت رسمی مرکزازشنبه ٢٨/٠١/١٣٨٩ مورد هک واقع شده،تارفع این مشکل بصورت قانونی،عزیزان می توانند اخبار،اطلاعات وبرنامه های آموزشی موردنظرخودراازطریق این آدرس سایتی پی گیری نمایند:www.cauast31.persianblog.ir

اداره روابط عمومی واموربین الملل مرکز


کلمات کلیدی: هک شدن ، اطلاع رسانی